Skip to content Skip to navigation

Een oproep aan de onderhandelaars!

Beste Carola, Pieter, Chantal en Rens,

Op dit moment zitten jullie samen met de kersverse informateur om de tafel om samen een nieuw kabinet te vormen. Voor de komende jaren bepalen jullie de beleidskaders op het gebied van zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en tal van andere terreinen. Graag zouden wij jullie aandacht willen vragen voor het Sociaal Akkoord. Hierin is gekozen voor een specifieke doelgroep voor de Wet Banenafspraak en Quotumwet.Tot de doelgroep behoren op dit moment alleen mensen die niet in staat zijn zelfstandig het Wettelijk Minimum Loon te verdienen. Hiermee verkeert ons land in een uitzonderingspositie; Nederland is het enige land in Europa dat niet kiest voor de VN definitie van een arbeidsbeperking. Dit leidt op allerlei terreinen tot onduidelijkheden en problemen:

  • Door deze doelgroepbepaling valt in ons land slechts een  kwart van de mensen met een vastgestelde handicap onder de huidige doelgroep.
  • Een derde van de mensen met een handicap, die niet binnen de Nederlandse doelgroep vallen, heeft na de invoering van de Participatiewet met terugwerkende kracht vanaf 2013 zijn baan verloren.
  • Deze doelgroepbepaling leidt tot verdringing: veel mensen die niet onder de Wajong vallen, maar wel een vastgestelde beperking hebben komen nauwelijks nog aan het werk.
  • Voor het bedrijfsleven en de overheid is het volstrekt onduidelijk wie er nu wel en niet onder de doelgroep vallen. Dit heeft vaak niets met de handicap te maken, maar vooral met de regeling waar iemand onder valt. Uit angst om niet aan de wettelijke eisen te voldoen, houden veruit de meeste partijen (bedrijven én overheid) strak vast aan de geldende norm. De wet is de wet nietwaar?
  • De onduidelijkheden in de regelgeving leiden ertoe dat bij banenmarkten geschikte kandidaten door werkgevers worden weggestuurd omdat zij net niet het juiste vinkje hebben.

Jullie kunnen dit aan de onderhandelingstafel snel regelen. Wij vragen jullie ervoor te zorgen dat we in Nederland ‘verdiencapaciteit’ als criterium loslaten. Dan voorkomen we discriminatie van groepen mensen met een beperking en bouwen we samen naar een werkelijk inclusieve arbeidsmarkt.

  • Laat de definitie van de Quotumwet waarbij minimumloon is losgelaten ook gelden voor de Participatiewet.
  • Zorg ervoor dat de boete voor de overheid niet zomaar een boete is, maar gebruik deze kans om te investeren in het talent van deze doelgroep.
  • Stel meer ervaringsdeskundige expertise aan in de arbeidsmarktregio’s en een landelijke ervaringsdeskundige aanjager vanuit de overheid.

Namens mensen met een arbeidsbeperking in Nederland en gesteund door: